ЫРЫ АНЧЫЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

  • Март 20, 2020

Анчы кижи аннаар дээн черинге келгеш, чер одаг кылып алыр эптиг черни шилип алгаш, одун ужудуп, шайын хайындыргаш, оран тандызынче чажыын чажып, чалбарыгны кылыр. Олар ажыл — херээнден ангыда ырлаарынга, хоомей — каргыраалаарынга, салым чаянныг чораанар. Бишкек ул кулиева жалап кыздар таалайбек исманалиев Экиивенер Соок-ирей, энчек харын уштуп моорла, Онмас ногаан шививиске, оолдар кыстар хоглеп тур бис! Соок-Ирей мени байырлал мурнунда эртежик баргаш шивижигешти чырыдып , белеткеп каарын чагаан турган кижи. Дилгижек-биле кады ойнап —хоглээлинер уруглар, чараш шививиске ырыдан ырлап берээлинер.

Добавил: Mazurr
Размер: 50.44 Mb
Скачали: 26058
Формат: ZIP архив

Шончалай база Тыва болуу

Экии Хар-Кадай, мындыг чараш байырлал уезинде чуге ыглап чоруурун ол чувел? Аът тываларнын чарылбас оннуу. Праздник для мальчишек 23 февраля. Ese Amor Radio Edit. Анчылап харжыгаштар-биле кады самдан коргузуп корем. Давно доказано, что каждый ребенок от рождения наделен огромным умственным потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность ребенку достигать больших высот в своем развитии.

Бурунгу тыва анчы кандыг чепсек —херекселди ажыглап чорааныл? Бис анаа чоргаарланыр ужурлуг бис. Шаанда бир шевер кижи аът баштыг игил кылып алган чуве дир, оозуннун уннунун чаражы — даа кедергей. Будун чыл иштинде уругларга белектер белеткеп турар бис.

  СЕКРЕТ ПОКОЙНИКА ТОМ ХАРПЕР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

404 Not Found

Соок-Ирей мени байырлал мурнунда эртежик баргаш шивижигешти чырыдыпбелеткеп каарын чагаан турган кижи. Куулар Алексей Кошкар-оолович Будун республикада Узун-Анчы деп ады алгаан, билдингир апарган анчыларнын бирээзи 5. Дунгур- хамнар ажыглап чораан, мал кежинден кылып алыр, амгы уеде база ажыглап чоруур, Тун, конга…- хурээ хииттерде, Дошпулуур-Хоомей, сыгыт кууседирде, Хомус- хой кадарарда, хойлап алыр дээн уткалыг, ырры хомус, чарты хомус, сооскен хомус, демир хомус Дыннадыр.

Шын ырыы 2-ден хой база болуп болур. Чаа-чыл эртирип турар деп дыннааш, аалдап келдим ышкажыл. Эргим хунудулуг ада-иелер, уруглар болгша чалатткан аалчылар!

Корзинказын Аняже сунар, Аня корзинкада моогуну залда уругларга ужулгаш коргузер. Шырыш дозу хортуктуг, шыргай ишти аянда уруглар биле кады шураар 2 караа борбаннаан, 2 кулаа делбиннээн.

Сценарий новогоднего праздника для детей старшей группе «Кышкы арганын тоолу» — музыка, мероприятия

Силернин байырлалынарда аалдап келдим. Ой, бир-ле черде шимээн снчылар тур, Хар-Кадай бо хуулгаазын ыяжын суруп чедип келген боор. Адак узактан сени сурап, Аннап келдим, алдын Тандым! Оонге ойнап орда шынап — ла диирен чуну эккеп берей деп бо келген.

Силер мээн-биле кады танцылаар силер бе уруглар? Силерге бышкан чаагай морковьтар эккелдивис. Байырлалда аалчылар келгени ол боор. Аннаарда ап чоруур хогжум херексели. Бистин Тыва Республикада база национал оркестр тургустуннган бар.

  НИКОЛЬ ШЕРЗИНГЕР И ЭРОС РАМАЗОТТИ КЛИП СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Главные вкладки

Кырган-ачай Соок-Ирейни кыйгырып алыылынарам че-ве уруглар! Мен илби-шиди коргузуп берейн. Харга куштар, ан-мен, бичии чаштар, канчап черле оорувес боор. Бо хуулгаазын ыяштын чажыдын чугле Соок-Ирей билир, ол менээ кончуг эки тайылбырлап берген.

Поиск «сигишип жаткан кыз менен бала» |

Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы. Видеоузунду — Ондар С. И я по воле судьбы стала музыкальным руководителем. Окутала меня половина.

Соок-Ирей уругларга болгаш келген аалчыларга Чаа-Чылда аас-кежикти кузээр. Аня биле Денис ары чигирин адыгдан хулээп алгаш четтиргенин илередир Аня биле Денис: